اطلاعیه هزینه و شماره حساب جدید بررسی پرونده های شورای موارد خاص استان

به استحضار می رساند بر اساس بند 33 ،دومین نشست از دور پنجم هیئت امناي دانشگاههاي مازندران

به تاریخ 1399/05/28 هزینه بررسی پرونده هاي شوراي موارد خاص استان از تاریخ 1399/09/01

مبلغ 500/000 ریال تعیین شده است. لذا مقتضی است ضمن اطلاع رسانی به دانشجویان ذینفع جهت

واریز و اسکن فیش در سامانه سجاد، اصل فیش واریزي از دانشجویان دریافت و در پایان هر ماه تحویل

این دفتر گردد.


بدیهی است ادامه فرایند پاسخگویی از طریق سامانه سجاد و همچنین ارائه اصل فیش بانکی امکان پذیرخواهد بود.


شماره حساب شباي 660100004001073903022968 نزد بانک

مرکزي بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی


با شناسه پرداخت 387073953119500001400264888204 می باشد

( درج شناسه پرداخت الزامی است) .

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن