مدیر گروه

      استاد محمدرضا عموجوادی متولد 1365 شهرستان چالوس نوازنده و آهنگساز سازتخصصی: کمانچه کارشناس ارشد موسیقی از دانشگاه هنر تهران عضو هیئت علمی دانشگاه هنر و معماری کمال …

مدیر گروه ادامه مطلب