Saturday 21st of April 2018
/
شنبه ، 01 ارديبهشت 1397
/
5شعبان 1439 
خلاصه آیین نامه آموزشی پرینت پست الکترونیکی

1387/08/16

ماده 2:
پذیرفته شدگان آزمون ورودی، موظفند در مهلت هایی که توسط دانشگاه اعلام می شود برای نام نویسی و انتخاب واحد مراجعه نمایند. عدم مراجعه برای نام نویسی در نخستین نیمسال تحصیلی پس از اعلام نتایج آزمون، انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد.

ماده 3:
دانشجو موظف است در هر نیمسال، در زمانی که دانشگاه اعلام می کند، برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه کند. عدم مراجعه دانشجو برای نام نویسی بدون اطلاع و عذر موجه در یک نیمسال، بمنزله انصراف از تحصیل است. در صورت تاخیر و با عذر موجه، حق انتخاب واحد و ادامه تحصیل را در آن نیمسال ندارد ولی آن نیمسال جزو مدت مجاز تحصیل وی محسوب می شود.
تبصره:
دانشجو موظف است عذر موجه خود را در خودداری از نام نویسی با دلایل هستند، به طور مکتوب در اولین ماه بعد از آغاز هر نیمسال تحصیلی، به اداره آموزش اطلاع دهد.

سال تحصیلی

ماده 6:
هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و عند الزوم یک دوره تابستانی است و هر نیمسال تحصیلی شامل 16 هفته و هر دوره تابستانی شامل 6 هفته آموزش است.
تبصره:
مدت امتحانات پایان نیمسال یا پایان دوره تابستانی جزو مدت آموزش محسوب نمی شود.

ماده 11:
هر دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی حداقل 12 و حداکثر 20 واحد درسی را انتخاب کند.
تبصره 1:
در آخرین نیمسال تحصیلی، دانشجو از رعایت شرط حداقل 12 واحد معاف است.
تبصره 2:
در صورتی که دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها یک درس باقیمانده باشد، با نظر دانشگاه و تایید استاد مربرط، می تواند امتحان آن درس را در طول طول نیمسال از طریق معرفی به استاد بگذراند.
تبصره 3:
اگر دانشجویی در یک نیمسال میانگین کل نمراتش حداقل 17 باشد، می تواند با نظر دانشگاه در نیمسال بعد حداکثر تا 24 واحد درسی را انتخاب کند.
تبصره 4:
در مواردی که دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر 24 واحد باقیمانده داشته باشد، حتی اگر مشروط باشد، با نظر دانشگاه می تواند تمامی واحد های باقیمانده را در یک نیمسا انتخاب کند.
تبصره 5:
تعدا د واحد های انتخابی در دوره تابستانی حداکثر 6 واحد درسی است.

دروس پیش نیاز

ماده 12:
آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون سراسری ورودی دانشگاهها در دوره های کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته در همه رشته های تحصیلی که نمره خام امتحان آنها، در آزمون ورودی، در یک یا چند درس، به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه پذیرنده، از حد نصاب معینی کمتر باشد، موظفند حسب نیاز رشته دروسی را که آن دانشگاه تعیین میکند به عنوان دروس جبرانی یا (پیشنیاز دانشگاهی) علاوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب بگذرانند.
تبصره 1:
تعیین نوع درس، تعداد واحد، ریز مواد، نحوه ارائه، و زمان تدریس دروس پیشنیاز دانشگاهی بر عهده شورای آموزشی دانشگاه پذیرنده است.
تبصره 2:
ارائه دروس پیشنیاز دانشگاهی و چگونگی اجرای آنها در دانشگاهها، از هر حیث مانند دروس دانشگاهی و تابع مقررات آموزشی عالی است. نمره این دروس در کارنامه دانشجو ثبت و در میانگین نمرات پایان نیمسال و همچنین در میانگین کل نمرات دانشجو، محاسبه می شود و در مشروطی، قبولی یا ردی دانشجو نیز تاثیر دارد.
تبصره 3:
به حداکثر طول دوره تحصیل دانشجویانی که حداقل 8 واحد از دروس پیشنیاز دانشگاهی را گذرانده باشند، یک نیمسال تحیلی افزوده می شود.

طول دوره

ماده 13:
حداکثرمدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 3 سال و در دوره های کارشناسی پیوسته 6 سال است. در صورتی که دانشجو نتواند واحد های دوره را در حداکثر مدت مجاز تحصیل با موفقیت بگذراند، از دانشگاه مربوط اخراج می شود.

حضور در جلسات درس

ماده 14:
حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در هر درس نباید از 16/3 مجموع ساعات آن درس درس تجاوز نکند، در غیر این صورت نمره آن دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود.
تبصره 1:
در صورتیکه غیبت دانشجو در هر درس بیش از 16/3 باشد ولی غیبت او موجه تشخیص داده شود، آن درس خذف می شود. در این حال رعایت حد نصاب 12 واحد در طول نیمسال برای وی الزامی نیست. ولی نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می شود.
تبصره 2:
غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس، به دلیل حذف و اضافه یا به هر دلیل دیگر مجاز نیست و در صورت پیشامد جزو 16/3 غیبت مجاز دانشجو محسوب می شود.

غیبت در امتحان

ماده 15:
غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غیبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس می گردد.

ماده 16:
تشخیص موجه بودن غیبت در جلسات درس و در امتحان بر عهده شورای آموزشی دانشگاه یا کمیته منتخب آن شورا است.

حذف و اضافه

ماده 17:
دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی، فقط در مهلتی کمتر از دو هفته، پس از شروع نیمسال تحصیلی حداکثر دو درس دیگر انتخاب یا دو درس انتخابی خود را حذف یا دو درس انتخابی خود را با دو درس دیگر جابجا نماید، مشروط بر اینکه تعداد واحدهای انتخابی وی از حد مقرر تجاوز نکند.

ماده 18:
در صورت اضطرار،دانشجو می تواند تا 5 هفته به پایان نیمسال تحصیلی مانده، فقط یکی از درسهای نظری خود را با تایید گروه آموزشی مربوط حذف کند، مشروط بر آنکه اولا غیبت دانشجو در آن درس بیش از 16/3 مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانیأ، تعداد واحد های باقیمانده وی از 12 واحد کمتر نشود.

ماده 19:
حذف کلیه درسهای اخذ شده در یک نیمسال، تنها در صورتی مجاز است که بنا به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه، دانشجو قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد، در این صورت نیمسال مزبور جزو حداکثر مجاز تحصیل دانشجو خواهد شد.

معیارهای ارزیابی

ماده 20:
ارزیابی پیشرفت دانشجو در هر درس بر اساس میزان حضور و فعالیت در کلاس، انجام تکالیف درسی و نتایج امتحانات بین نیمسال و پایان نیمسال صورت می گیرد و استاد هر درس مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس است.
تبصره:
برگزاری امتحان پایان نیمسال برای هر درس الزامی است.

ماده21:
معیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو نمره درس است.و نمرات دانشجو در هر دزس به صورت عددی بین صفر تا بیست تعیین می شود.

ماده 22:
حداقل نمره قبولی در هر درس 10 است. دانشجویی که در هر یک از دروس الزامی مردود شود، در اولین فرصت، ملزم به تکرار آن است. با این حال نمرات کلیه دروس اعم از قبولی و ردی در کارنامه دانمشجو ثبت و در محاسبه میانگین منظور می شود.
تبصره:
اگر دانشجویی در یک درس اختیاری مردود شد، به جای آن درس می تواند از جدول دروس انتخابی در برنامه مصوب، درس دیگری را انتخاب کند.

ماده 23:
در موارد استثنائی، نمره تمرین دبیری، کارآموزی و کارورزی، عملیات صحرایی، کار در عرصه و دروسی که در برنامه آموزشیمصوب،توام با پروژه ارائه می شود،در صورتی که به تشخیص استاد و تایید گروه آموزشی مربوط، تکمیل آنها در طول یک نیمسال تحصیلی میسر نباشد، ناتمام تلقی میگردد. نمره ناتمام باید حداکثر تا پایان نیمسال بعد به نمره قطعی تبدیل گردد.
تبصره:
نمره پس از اعلام به آموزش کل دانشگاه غیر قابل تغییر است.

ماده 27:
میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال تحصیلی نباید کمتر از 12 باشد، در غیر این صورت، نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد، به صورت مشروط خواهد بود.
تبصره:
هر دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را هر بار به وی، کتبأ اطلاع دهد و یک نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط نماید.با ابن وصف قصور در اخطار به وی از طرف دانشگاه و یا اضهار بی اطلاعی دانشجو از این امر، مانعی در اجرای مقررات نخواهد بود.

ماده 28:
دانشجویی که به صورت مشروط نام نویسی می کند، جز در آخرین نیمسال تحصیلیحق انتخاب بیش از 14 واحد درسی در آن نیمسال را ندارد.

ماده 29:
در صورتی که میانگین نمرات دانشجو در هر یک از دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته در سه نیمسال متوالی یا 4 نیمسال متناوب، و در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در دو نیمسال تحصیلی، اعم از متوالی یا متناوب، از 12 کمتر باشد، در هر مرحله ای که باشد، از ادامه تحصیل محروم می شود.

ماده 30:
دانشجویی که به لحاظ مشروط شدن بیش از حد، از ادامه تحصیل در دوره کارشناسی محروم می شود،در صورتی که واحد های مقطع پایین تر رشته مربوط را تا سقف مجاز، با موفقیت گذرانده باشد و میانگین کل او در این واحد ها کمتر از 12 نباشد، می تواند با رعایت سایر ضوابط مربوط، مدرک مرسوم مقطع پایین تر را در آن رشته دریافت کند.

مرخصی تحصیلی

ماده 33:
دانشجو می تواند در هر یک لز دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر برای یک نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته برای دو نیمسال متوالی یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده کند.
تبصره:
مدت مرخصی تحصیلی، جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می شود.
انصراف از تحصیل

ماده 35:
ترک تحصیل بدون کسب اجازه از دانشگاه محل تحصیل، انصراف از تحصیل محسوب می شود و دانشجوی منصرف از تحصیل، حق ادامه تحصیل ندارد.

ماده 36:
دانشجویی که بخواهد از تحصیل منصرف شود. باید درخواست انصراف خود را شخصأ به اداره آموزش دانشگاه تسلیم نماید. این دانشجو مجاز است فقط برای یک بار در فاصله یک ماه از تاریخ درخواست، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد. پس از انقضای این مهلت، حکم انصراف از تحصیل وی صادر می شود و دانشجو پس از آن حق ادامه تحصیل در آن دوره را ندارد.
تبصره:
دانشجوی منصرف از تحصیل موظف است به کلیه تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است، عمل کند.

فراغت از تحصیل

ماده 64:
دانشجویی که کلیه واحد های درسی یکی از دوره های کاردانی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته و یا کارشناسی ارشد را طبق برنامه مصوب و و بر اساس مقررات این آیین نامه با موفقیت گذرانده باشد، فارغ التحصیل آن دوره شناخته می شود.

ماده 65:

میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصیل، باید حداقل 12 باشد، تا در رشته تحصیلی خود حسب مورد، مدرک کاردانی یا کارشناسی دریافت کند. در صورتی که میانگین نمرات دانشجو از 12 کمتر باشد،چنانچه از نظر طول تحصیل مانعی نداشته باشد، می تواند حداکثر تا 20 واحد درسی از درسهایی را که با نمره کمتر از 12 قبول شده است در یک نیمسال تحصیلی (در دوره کاردانی) و 2 نیمسال تحصیلی (در دوره کارشناسی) مجددأ انتخاب و آن درس را تکرار کند،تا میانگین کل خود را جبران نمای. در این صورت نمذات دروس تکراری علاوه بر نمرات قبلی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین کل نمرات او محسوب می شود.
تبصره 1:
دانشجویی که نتواند یا نخواهد از مقررات مذکور در این ماده استفاده کند یا علی رغم استفاده از آن نتواند کمبود میانگین کل نمرات خود را جبران نماید، در صورتی که مقطع او کاردانی است، از تحصیل محروم و اخراج میشودو در صورتی که مقطع او کارشناسی یا کارشناسی ارشد پیوسته باشد، بر اساس ماده 30 تبصره آن می تواند با اخذ مدرک مقطع تحصیلی پایین تر فارغ التحصیل شود.

 

آخرین اخبار

بزرگداشت نیما یوشیج

مراسم بزرگداشت نیما یوشیج به مناسبت زاد روز این شاعر نامدار مازندرانی روز یکشنبه 21 آبان 1396 ساعت 5 عصر در

سالن اجتماعات...

هفته ی کتاب و کتابخوانی

به مناسبت هفته ی کتاب و کتابخوانی مراسم رونمایی کتاب و نمایشنامه خوانی


مراسم بزرگداشت نیما یوشیج

مراسم بزرگداشت شب نیما در عصر روز یکشنبه 21 آبان 1396 با حضور هنرمندان،دانشجویان هنر،علاقمندان و اساتید هنر از ساعت 5 الی 8 عصر در سالن خورشید دانشگاه هنر و معماری کمال...

همایش روز ملی سینما

همایش «روز ملی سینما» به همراه پخش آثار منتخب فیلم کوتاه دانشجویان و تقدیر از برگزیدگان ، روز سه شنبه مورخ 21 شهریور 1396 در سالن اجتماعات دانشگاه هنر و معماری دانشگاه کمال الملک نوشهر برگزار شد.


نشست هم اندیشی اساتید

نشست هم اندیشی اساتید و مسئولین دانشگاهی،

روز چهارشنبه 96/8/24 درسالن اجتماعات دانشگاه هنر و معماری کمال الملک برگزار شد.


اجرای دانشجویان موسیقی در خانه ی سالمندان

حضور و اجرای دانشجویان موسیقی دانشگاه هنر و معماری کمال الملک نوشهر در

خانه ی سالمندان باغ آسمان نوشهر، دوشنبه...

رونمایی کتاب «روایت اپیزودیک سرگردانی ها»

رونمایی کتاب و نمایشنامه خوانی

« روایت اپیزودیک سرگردانی ها» اثر محمد باقر...

انتخابات شورای دانشجویی هلال احمر

انتخابات کانون شورای دانشجویی هلال احمر دانشگاه هنر و معماری کمال الملک، روز دوشنبه 96/9/22 در سالن اجتماعات دانشگاه برگزار شد.

سعید...

نشست اعضای شورای موسسات غیر اتتفاعی منطقه 2

نشست اعضای شورای موسسات غیر انتفاعی منطقه ی 2 کشور (استان های گلستان، گیلان و مازندران)،روز چهارشنبه 96/9/22 در دانشگاه هنر و معماری کمال الملک نوشهر برگزار گردید.

کارگاه امـور سینمایی

کارگاه امور سینمایی به مدیریت مهدی دارابی

صدابردار ارشد سینما ایران در دانشگاه هنر و معماری کمال الملک نوشهر افتتاح شد.

 


پایان نامه های دفاع شده تا تاریخ 96/11/25

 حضور فعال دانشجویان رشته طراحی پارچه و لباس دانشگاه هنر و معماری کمال الملک نوشهر

 

حضور فعال دانشجویان  رشته طراحی پارچه و لباس دانشگاه هنر و معماری کمال الملک نوشهر در نمایشگاه بخش...

به استقبال بهار

 


به استقبال بهار


ادامه اخبار »

نظرات شما

مدیر سایت
اولین یاداشت در دفتر میهمان از طرف مدیر سایت به من...
پنجشنبه ، 17 تیر 1389

مشاهده همه نظرات »

ارسال نظر جدید »

آمار بازدید


بازدیدهای امروز:37
بازدیدهای دیروز:99
بازدیدهای این ماه:2005
مجموع بازدیدها:399685
حداکثر بازدیدهای ماهانه:73435
صفحاتی که این ماه بازدید شده:20807

عضویت در خبرنامه

لطفاً برای دریافت خبرنامه عضو شوید.
دریافت

آخرین بازدید کنندگان آمار بازدید

بازدیدکنندهزمان بازدید
» 185.59.140.98 3ساعت 30دقیقه قبل
» n20h206.sprintdatacenter.net 2ساعت 28دقیقه قبل
» google-proxy-64-233-172-148.google.com 2ساعت 25دقیقه قبل
» crawl-66-249-64-28.googlebot.com 2ساعت 2دقیقه قبل
» 5.126.77.230 1ساعت 37دقیقه قبل
» crawl-66-249-64-154.googlebot.com 1ساعت 12دقیقه قبل
» 188.211.64.207 51دقیقه قبل
» 46.101.143.43 41دقیقه قبل
» 42.236.102.200 35دقیقه قبل
» 178.253.21.34 33دقیقه قبل

تماس با ما

آدرس:
نوشهر، خیابان رازی، پلاک 60

تلفن:
52335319 - 52332197 (11)
52330555 - 52338326 (11)

فکس:          52337328  (11)
ایمیل:
info@kamalolmolk.ac.ir