صندوق رفاه دانشجویی پرینت

مسئول امور صندوق رفاه دانشجویی: مهندس حسین کیانی

راهنمای بهره مندی از تسهیلات رفاهی صندوق رفاه دانشجویان

شرایط و ضوابط بازپرداخت وام

فرم های درخواست وام :

فرم مشخصات دانشجويان موسسات آموزش

برگ درخواست وام شهريه غيردولتي-غیرانتفاعی

تعهدنامه وام

شرح وظایف مسئول صندوق رفاه دانشجویی

شرح وظایف کارشناس مسئول دانشجویی