اطلاعیه مهم   عطف به مصوبه هشتاد و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، به تاریخ 10/07/1400مبنی بر لزوم ازسرگیري آموزش حضوري در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در کوتاه …

ادامه مطلب