جدول شماره 1 فرم های آموزشی
1فرم 1 تعیین استاد راهنمای دانشجو DOCXPDF
2فرم 2 پروپوزال DOCXPDF
3فرم 3 تاییدیه پایان نامه برای برگزاری جلسه دفاع DOCXPDF
4فرم 4 گزارش پیشرفت پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد DOCXPDF
5فرم 5 ارائه مقاله DOCXPDF
6فرم 6 تعیین زمان دفاع DOCXPDF
7فرم 7 جلسه دفاع پایان نامه برای اخذ کارشناسی ارشد DOCXPDF
8فرم 8 ارزشیابی مقاله DOCXPDF
9فرم 9 انصراف از مقاله DOCXPDF
10فرم 10 تایید اعمال اصلاحات پایان نامه کارشناسی ارشد DOCXPDF
11فرم 11 تحویل پایان نامه کارشناسی ارشد DOCXPDF
12فرم 12 تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه DOCXPDF
13فرم 13 درخواست تمدید سنواتDOCXPDF
14فرم 14 درخواست مسائل آموزشیDOCXPDF

 

به بالای صفحه بردن