جدول شماره 1 فرم های آموزشی
1فرم 1 تعیین استاد راهنمای دانشجو   
2فرم عنوان پیشنهادی پروپوزال کارشناسی ارشد  
3فرم دفاع از پایان نامه  
4فرم 4 گزارش پیشرفت پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد   
5فرم 5 ارائه مقاله   
6فرم پذیرش مهمان  
7فرم درخواست دانشجو  
8فرم 8 ارزشیابی مقاله   
9فرم 9 انصراف از مقاله   
10فرم 10 تایید اعمال اصلاحات پایان نامه کارشناسی ارشد   
11فرم 11 تحویل پایان نامه کارشناسی ارشد   
12فرم 12 تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه   
13فرم 13 درخواست تمدید سنوات  
14فرم 14 درخواست مسائل آموزشی  
15فرم درخواست مرخصی تحصیلی
16تطبیق واحد
17فرم اخذ مدارک کاردانی
18برگه طراحی سوال ( ویژه اساتید )
19 
20 
روند اجرای پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
1مراحل اخذ پایان نامه
2آئین نامه ارسال ماهیانه پیشنهاده (پروپوزال) مقطع کارشناسی ارشد
3آئین نامه برگزاری ماهیانه جلسات دفاع مقطع کارشناسی ارشد
4روند تصویب پیشنهاده (پروپوزال) مقطع کارشناسی ارشد
5روند درخواست مجوز دفاع مقطع کارشناسی ارشد
6روند تشریحی موارد قبل از جلسه دفاع
7روند تشریحی موارد در طول جلسه دفاع
8روند تشریحی موارد پس از جلسه دفاع
9روند ارسال مقاله پذیرش شده به دانشگاه
10روند انجام امور دانش آموختگی (فارغ التحصیلی) مقطع کارشناسی ارشد
11نکات مهم ویرایش پایان نامه
12آئین نامه جلسه دفاع مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
13فرم درخواست تمدید سنوات پایان نامه
14فرم درخواست مجوز دفاع
15پیشنهاده (پروپوزال) کارشناسی ارشد
16فرم گزارش عملکرد سه ماهه
17درخواست مجوز دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
18شیوه نامه تدوین پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
19راهنمای همانند جو
20شیوه نامه همانندجویی پایان نامه و پروپوزال
اسکرول به بالا